ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 3DOGS.BG

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Три Догс“ ЕООД, гр. София, ул. „Йоан Екзарх“№ 15, ет.3, ап.6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на електронния магазин www.3dogs.bg,  наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Три Догс“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Йоан Екзарх“ №45

3. Адрес за упражняване на дейността www.3dogs.bg

4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Йоан Екзарх“ №45

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 207321135

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по ЗДДС: BG207321135

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в интернет www.3dogs.bg, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в интернет;

(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

(5) Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в интернет;

(8) Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛЯ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в интернет.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯТ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора.

(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОЛЗВАТЕЛЯ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е основен електронен адрес по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя основен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов основен електронен адрес.

(3) Промяната на основния електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКЯ на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов основен електронен адрес.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на основния електронен адрес.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на основния електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯТ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката;

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛЯ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или електронна поща.

 

Чл. 13. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОЛЗВАТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 14. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на ДОСТАВЧИКА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 4. по време на ЛИКВИДАЦИЯ;
 5. за доставка на бельо, чорапи и чорапогащи;
 6. за специално поръчани продукти за ПОЛЗВАТЕЛЯ

(3) Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОЛЗВАТЕЛЯТ, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ и от сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.

(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОЛЗВАТЕЛЯ докато не получи стоките, изпратени обратно от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумата за върнатите стоки в случай, че са в подходящ търговски вид и цялостта на опаковката не е нарушена.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

 

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

 

Чл. 18. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛя, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на електронния адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за поверителнос и защита на личните данни.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

 

Чл. 20. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ, които имат регистрация.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията.

 

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.